SOAR ในธุรกิจแฟรนไชส์

SOAR Analysis เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ทดแทน SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์จาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity (โอกาส) Aspiration (เป้าหมาย) และ Result (ผลลัพธ์) ซึ่งมีความแตกต่างจาก SWOT Analysis ที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรจากปัจจัยภายในและภายนอก

Read more

TMB Business TOUCH โมบายแอปแรก เพื่อ SME ง่าย ครบและจบทุกธุรกรรม

เข้าสู่ปี 2561 มาสักระยะแล้ว SME หลายคนก็กำลังวิ่งวุ่นดูแลสารพันเรื่อง ทั้งเรื่องขาย ลูกค้า จนไปถึงบัญชีการเงิน ซึ่งสำหรับ หรือ SME แล้ว การมีเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ แบบทุกที่ ทุกเวลา ย่อมจะนำพาธุรกิจให้เติบโตไปได้ไกลดังใจฝัน 

Read more

10 เครื่องมือจัดการที่ธุรกิจ SMEs ควรมี

ในโลกธุรกิจที่มีจำนวนผู้ประกอบการอยู่มากมาย หากคุณต้องการที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ชั้นแนวหน้า หรือเป็น ผู้นำในโลกธุรกิจ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ของคุณให้ประสบความสำเร็จ อย่างน้อยก็ช่วยกระบวนการทำงานต่างๆ ในออฟฟิศลดน้อยลง ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสูดต่อธุรกิจของคุณ 

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors