TOWS Matrix Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในขององค์กรที่ได้มาจากการ SWOT Analysis แล้วมาทำการจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กัน

Read more

SOAR ในธุรกิจแฟรนไชส์

SOAR Analysis เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ทดแทน SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์จาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity (โอกาส) Aspiration (เป้าหมาย) และ Result (ผลลัพธ์) ซึ่งมีความแตกต่างจาก SWOT Analysis ที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรจากปัจจัยภายในและภายนอก

Read more

ธุรกิจ SMEs เดินหน้ามีอนาคตด้วยหลัก 7S

งานและ ธุรกิจ ทุกอย่างย่อมมีหลักและโครงสร้างเพื่อเป็นแกนยึดเหนี่ยวให้เกิดความแข็งแรง ซึ่งทฤษฏีหรือแนวคิดไม่ต่างจากแบบสำเร็จที่ให้ผู้ประกอบการเลือกมาใช้ได้ตามที่ตัวเองต้องการ

Read more

SWOT รู้เขารู้เรา ก่อนลงสนาม!

หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินวลีระดับตำนาน ที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางไม่ว่า จะในแวดวงไหนก็ตาม นั่นก็คือ “ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” วลีสุดคมของ ซุนวู นักปราชญ์ชาวจีนผู้ชาญฉลาด ที่ก่อนออกรบก็ต้องมีการสำรวจศัตรูในเรื่องต่าง ๆ

Read more