Value Proposition Canvas ในธุรกิจแฟรนไชส์!

Value Proposition Canvas คุณค่าของสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Business Model Canvas โดยสินค้าที่มอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าแบบตอบโจทย์ จะมีโอกาสได้รับยอดขายที่สูงขึ้น และ ลูกค้าจะยอมจ่ายราคาแพงกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าสูงสุด

Read more

Business Model Canvas (BMC) จำเป็นแค่ไหน? สำหรับ SMEs และ Start Up

เราเคยรู้ว่าหากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสักอย่างจำเป็นต้องมี “แผนธุรกิจ (Business Plan)” เพื่อให้มองเห็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

Read more

#รีวิวหนังสือ Presentation Canvas : เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ

สิ่งที่จะได้รับใน รีวิวหนังสือ Presentation Canvas : เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ เล่มนี้ ช่วยไกด์วิธีการทำ Presentation เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและปิดการขายได้สำเร็จ ด้วยการทำ “Presentation Canvas” เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในการทำ Presentation

Read more

Business Model Canvas ที่ดี สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ที่กำลังคิดจะลงทุน หรือเริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ

Read more

5 โมเดลทำธุรกิจไม่ให้ตกม้าตาย และขายได้ด้วย

5 โมเดลทำธุรกิจไม่ให้ตกม้าตาย และขายได้ด้วย  ปัจจุบันหากต้องการทำธุรกิจไม่ให้ตกม้าตาย และขายได้ด้วย ผู้ประกอบการต้องมองธุรกิจรอบด้าน ด้วยโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas โดย Nakamol Asawa นักการตลาดมือใหม่

Read more