Core Competency ในธุรกิจแฟรนไชส์

Core Competency สมรรถนะหรือความสามารถหลักของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญพิเศษ รวมถึงความสามารถบุคลากรในการทำงานด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Read more

การตลาด 4P สู่ 4E ในธุรกิจแฟรนไชส์

เชื่อว่าคงไม่มีนักธุรกิจหรือนักการตลาดรายใดไม่รู้จัก “ส่วนผสมการตลาด 4P” ซึ่งเป็นแนวคิดของ E. Jerome McCarthy ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากของบรรดานักการตลาดและนักธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจที่ทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อต้องการให้สินค้าและบริการขายดิบขายดี และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

Read more

4 เครื่องมือสร้างและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับสมบูรณ์)

แม้ว่าแฟรนไชส์ จะได้รับความนิยมจากบรรดาเจ้าของกิจการที่อยากขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้งบประมาณการลงทุนของตัวเอง แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าจะสร้างแฟรนไชส์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของนักลงทุนได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี

Read more

ทำอย่างไร ให้แฟรนไชส์ขายง่ายในยุคโควิด-19

การทำธุรกิจในยุคโควิด-19 มีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานต่างๆ ของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาด ร้านค้าต่างๆ ต้องปิดให้บริการชั่วคราว หรือเปลี่ยนให้ซื้อกลับไปทานที่บ้าน

Read more

5 เทคนิคบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวข้ามโควิด

วิกฤติโควิด-19 ระลอกแรกยังไม่ทันจางหาย วิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ก็เข้ามาสร้างความกังวลให้กับประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ อีกครั้ง แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการต่างมีประสบการณ์มาจากครั้งก่อนแล้ว

Read more

แผนธุรกิจสำหรับแฟรนไชส์ (Business Plan for Franchise)

ก่อนที่จะเริ่มต้น หรือเมื่อธุรกิจเริ่มต้นแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ศักยภาพของตัวเราอย่างรอบคอบ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ที่จะสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น และก้าวเดินไปตามเป้าหมายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Read more

ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ( Franchise Agreement )

ธุรกิจที่ตัดสินใจดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ซื้อหรือผู้ขายแฟรนไชส์ก็ตาม ก็ควรจะทำความตกลงให้ชัดเจนในรูปของสัญญาแฟรนไชส์ เพราะหลักการพื้นฐานของระบบแฟรนไชส์ ถือว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมาย ทางกลยุทธ์ ทางสัญญาแฟรนไชส์ อีกทั้งยังมีความทับซ้อนของเงื่อนไขสัญญาและกฎหมาย

Read more

การเขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์

จุดเริ่มต้นของ การทำธุรกิจที่ดี จำเป็นต้องมีการทำแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทั่วๆ ไป หรือธุรกิจที่จะสร้างเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ควรประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

Read more