Fast Casual ธุรกิจอาหารรูปแบบใหม่ กำลังบูมมากในอเมริกา

การพัฒนา ของสังคมย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และนั้นหมายถึงว่าสินค้าและบริการก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตามไปด้วย โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจอาหารที่นับเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่สำคัญ

Read more