4 เครื่องมือสร้างและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับสมบูรณ์)

แม้ว่าแฟรนไชส์ จะได้รับความนิยมจากบรรดาเจ้าของกิจการที่อยากขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้งบประมาณการลงทุนของตัวเอง แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าจะสร้างแฟรนไชส์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของนักลงทุนได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี

สำหรับการหาความรู้ วิเคราะห์ธุรกิจ ลงมือปฏิบัติ การลองผิดลองถูก การแก้ปัญหา การสร้างโอกาส ตลอดการกำหนดเป้าหมายการเติบโต แต่หากเจ้าของกิจการท่านใดอยากมีไกด์ไลน์ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะแนะนำ 4 เครื่องมือสร้าง และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์แบบสมบูรณ์ เพื่อนำไปวางรูปแบบโมเดลของธุรกิจ สร้างจุดแข็ง วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างโอกาส และวางแผนการเติบโตครับ

1. SWOT Analysis

4 เครื่องมือสร้าง

ก่อนสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ เจ้าของกิจการจำเป็นต้องประเมินธุรกิจตัวเอง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และความท้าทายของธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเครื่องมืออย่าง SWOT Analysis ช่วยเป็นแนวทางให้เจ้าของกิจการได้

 • จุดแข็ง (S) ขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ มีรายได้หลายทางอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาเรื่องบุคลากร ขยายช่องทางจัดหน่ายได้มากขึ้น มีสาขาแฟรนไชส์ช่วยบริหารธุรกิจ มีอำนาจในการต่อรองจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบสูง
 • จุดอ่อน (W) มีภาระในการดูแลเครือข่ายแฟรนไชส์ ต้องเปิดเผยสูตรการดำเนินธุรกิจ เสียเวลาในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่ดี อาจเกิดความขัดแย้งกับสาขาแฟรนไชส์ได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในการสร้างแฟรนไชส์สูง
 • โอกาส (O) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าธุรกิจทั่วไป ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และมีโอกาสก้าวออกไปขยายตลาดในต่างประเทศ
 • อุปสรรคและความท้าย (T) คู่แข่งในธุรกิจแฟรนไชส์มีจำนวนมาก สถานการณ์เศรษฐกิจ และการระบาดโควิด-19 อุทกภัยและภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความวุ่นวานทางการเมือง รวมถึงสาขาแฟรนไชส์อาจสร้างความเสียหายต่อแบรนด์

#SWOT Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์! – https://bit.ly/2UMlLKf

2. SOAR Analysis

17

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทน SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์จาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity (โอกาส) Aspiration (เป้าหมาย) และ Result (ผลลัพธ์) แต่มีความแตกต่างจาก SWOT Analysis ที่เน้นวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นของธุรกิจแฟรนไชส์จากปัจจัยภายในและภายนอก

แนวทางในการดำเนินงานของ SOAR Analysis ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างให้เจ้าของกิจการที่อยากทำแฟรนไชส์ ได้มองเห็นถึงเป้าหมายสุดท้าย หรือผลลัพธ์ของการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน

 • Strength (จุดแข็ง) ประหยัดงบประมาณในการขยายสาขา ระบบการทำงานแต่ละสาขาเป็นมาตรฐานเดียวกัน สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง รวมถึงกระจายสินค้าและบริการไปได้ทั่วประเทศ
 • Opportunity (โอกาส) แต่ละปีธุรกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตต่อเนื่อง ก่อนโควิด-19 ระบาดมีมูลค่าตลาด 3 แสนล้านบาท ประกอบกับภาครัฐและเอกชนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ทั้งจัดงานแสดงสินค้า ขยายตลาดต่างประเทศ รวมถึงโอกาสขายแฟรนไชส์ได้มากขึ้น จากคนตกงาน ว่างงาน รวมถึงคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
 • Aspiration (เป้าหมาย) ขยายสาขาได้จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีจำนวนสาขาแฟรนไชส์ทุกอำเภอทั่วประเทศ ควบคุมมาตรฐานแฟรนไชส์ให้เหมือนกันทุกสาขา รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภค
 • Result (ผลลัพธ์) จากจำนวนสาขาทั่วประเทศ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ การตลาด และค่า Royalty Fee รวมถึงจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบได้มากขึ้น และสินค้าและบริการได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

#SOAR Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์ – https://bit.ly/3mBIpAB

3. TOWS Matrix Analysis

16

เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมจากภายนอกและภายในของธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ได้มาจากการทำ SWOT Analysis แล้วนำมาจับคู่หาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างกลยุทธ์แฟรนไชส์ที่เหมาะกับสถานการณ์

 • กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) จับคู่ระหว่าง Weakness และ Opportunity (ใช้โอกาสลดจุดอ่อน)
  • การระบาดโควิด-19 กระทบแฟรนไชส์ร้านอาหาร นั่งทานในร้านไม่ได้ ทำให้รายได้ลด ต้องปรับมาขายออนไลน์ และเดลิเวอรี่ รวมถึงปรับเปลี่ยนเมนูอาหารและบริการให้เข้ากับสถานการณ์โควิด เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค
 • กลยุทธ์เชิงรุก (SO) จับคู่ระหว่าง Strength และ Opportunity (ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส)
  • การระบาดโควิด-19 ส่งผลดีให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขยายสาขาได้รวดเร็ว เนื่องจากคนตกงาน ว่างงาน และคนอยากมีรายได้เพิ่ม อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการเริ่มต้น อีกทั้งมีความเสี่ยงต่ำ
 • กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) จับคู่ระหว่าง Strength และ Threat (ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค)
  • แฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถพยุงเศรษฐกิจให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตได้ เพราะธุรกิจอื่นๆ ไม่มีเงินทุนในการขยายกิจการ แต่แฟรนไชส์ขยายธุรกิจได้ เพราะคนตกงาน ว่างาน อยากมีอาชีพในการสร้างรายได้ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งทุกๆ ด้าน รองรับความต้องการลงทุนของคนตกงานในยามวิกฤต
 • กลยุทธ์เชิงรับ (WT) จับคู่ระหว่าง Weakness และ Threat (แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค)
  • ร้านในห้างสรรพสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ต้องปรับเปลี่ยนทำเลมาเปิดนอกห้าง หรือหาเช่าพื้นที่ทำครัวกลางนอกห้าง รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจให้มีขนาดเล็กลง ใช้เงินลงทุนต่ำลง เพื่อดึงดูดผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น

#TOWS Matrix Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์ https://bit.ly/3mvBgBz

4. Gantt Chart

15

เป็นแผนการปฏิบัติงาน ที่เป็นแผนภูมิในรูปของกราฟ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องใส่ลงไปใน “แผนธุรกิจ” หรือ Business Plan ก่อนจะเริ่มต้นสร้างแฟรนไชส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ Gantt Chart ประกอบด้วยแกนหลัก 2 แกน คือ แกนนอนแสดงถึงเวลาในการทำงานตลอดโครงการ ส่วนแกนตั้งแสดงถึงงานที่ต้องทำ แท่งกราฟวางตัวในแนวนอนนั้น ความยาวของแท่งกราฟเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาในการทำงาน นั่นแสดงว่า ยิ่งกราฟยาวมาก ระยะเวลาการทำงานนาน (กำหนดเป็นวัน หรือ สัปดาห์ ก็ได้)

#ตัวอย่าง แผนการดำเนินงาน / ปฏิบัติงาน เปิดร้านแฟรนไชส์อาหาร (ระยะเวลา 90 วัน หรือ 12 สัปดาห์)

21

#ขั้นตอนที่ 1
การออกแบบ / ก่อสร้าง (สัปดาห์ที่ 1 – สัปดาห์ที่ 12)

#ขั้นตอนที่ 2
จัดหาเฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่ง (สัปดาห์ที่ 3 – สัปดาห์ที่ 4) และ (สัปดาห์ที่ 11 – สัปดาห์ที่ 12)

22

#ขั้นตอนที่ 3
จัดหาเครื่องมือในครัว / อุปกรณ์จัดการต่างๆ ในร้าน (สัปดาห์ที่ 5 – สัปดาห์ที่ 6) และ (สัปดาห์ที่ 11)

#ขั้นตอนที่ 4
ทำห้องครัว / ห้องอาหาร (สัปดาห์ที่ 6) และ (สัปดาห์ที่ 11)

23

#ขั้นตอนที่ 5
จัดเตรียมแหล่งวัตถุดิบ / อุปกรณ์ออฟฟิศ (สัปดาห์ที่ 7 – สัปดาห์ที่ 8)

#ขั้นตอนที่ 6
รับสมัครพนักงาน / อบรมพนักงาน (สัปดาห์ที่ 6 – สัปดาห์ที่ 9)

24

#ขั้นตอนที่ 7
ประชาสัมพันธ์ / ทำการตลาด / โปรโมทร้าน (สัปดาห์ที่ 7 – สัปดาห์ที่ 12)

#ขั้นตอนที่ 8
เปิดร้าน (วันที่ 85 หลังสัปดาห์ที่ 12)

#Gantt Chart เปิดร้านแฟรนไชส์ ใน 90 วัน https://bit.ly/3gvG2va

20

นั่นคือ 4 เครื่องมือสร้าง และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์แบบสมบูรณ์ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากทำแฟรนไชส์ เพื่อนำไปวางรูปแบบโมเดลของธุรกิจ สร้างจุดแข็ง วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างโอกาส และวางแผนการเติบโตให้ธุรกิจ

#เจ้าของกิจการท่านใดอยากทำแฟรนไชส์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขอรับคำปรึกษาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์  https://bit.ly/38oghbv

หรือ สมัครคอร์สเรียนแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ https://bit.ly/2UP0LCC


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3mBDiAc

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช