Logistic and Transportation การจัดส่งและกระจายสินค้า

วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า

Read more

หลักสูตรการจัดส่งและกระจายสินค้า Logistic and Transportation

วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้

Read more

หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า ( Logistic and Transportation )

หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า เรียนรู้ รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกรูปแบบการขนส่ง และผู้ประกอบการขนส่งการบริหารแผนการกระจายสินค้า

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors