Fear of Missing Out (FOMO) VS Joy of Missing out (JOMO)

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้กระแสโซเชี่ยลมีอิทธิพลกับเราอย่างมาก และทำให้โทรศัพท์มือถือแทบไม่ต่างจากปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต ด้วยรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี้ทำให้คนทำธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกยุคใหม่

Read more