แท้จริง! คน Introvert คุยไม่เก่ง แต่สำเร็จเร็ว ต้องเป็นคนแบบไหนถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จ?

นักจิตวิทยาได้จัดแบ่งบุคลิกลักษณะของคนออกเป็นหลายประเภทและหลายทฤษฎี นิยามที่ใช้บ่อยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

Read more