12 คณะที่ยอดนิยมในเมืองไทย จบแล้วทำอะไรได้บ้าง

สิ่งสำคัญที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตคือ การเลือกวิชาเรียน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง ปัจจุบันมีคณะและสาขาที่เปิดสอนมากมายก่อนจะเลือกเรียนนั้นเราควรรู้จักตัวเองก่อนว่าชอบหรือต้องการอะไรเพื่อให้การเรียนนั้นมีความสุขและสามารถจบออกมาทำงานได้ในแบบที่ตัวเองตั้งใจ

www.ThaiSMEsCenter.com นำ12คณะยอดนิยมที่เด็กๆในเมืองไทยนิยมเรียนกันพร้อมแนวทางการทำงานของแต่ละคณะว่าจบแล้วไปทำงานอะไรที่ไหนได้บ้างลองดูข้อมูลเหล่านี้แล้วตัดสินใจให้เหมาะสมกับตัวเองกันอีกที

1.คณะทันตแพทยศาสตร์

การเลือกวิชาเรียน

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของ ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วางแผน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งมีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา และทำการวิจัยทางด้านทันตแพทย ศาสตร์

แนวทางในการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะมีความรู้ความสามารถในทางทันตกรรม และสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งเป็นอาจารย์สอนหรือเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ รวมถึงยังประกอบอาชีพสาขาทันตกรรมในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชนได้ด้วย

2.คณะสัตวแพทยศาสตร์

n4

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาป้องกัน และการวินิจฉัยโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์อาหาร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์

รวมทั้งงานด้านการควบคุม และพัฒนาคุณภาพของชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ตลอดจนงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงมนุษย์ และการควบคุมสุขศาสตร์อาหารที่ได้จากสัตว์

แนวทางในการประกอบอาชีพ แบ่งได้เป็น 3 สายงานหลักคิอ รับราชการในสังกัดของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น หรือเลือกทำงานในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการทำอาชีพส่วนตัวอย่างการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ เป็นต้น

3.คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์

n5

เป็นอีกคณะหนึ่งที่เกี่ยวกับการแพทย์และมีเปิดสอนหลายสาขา เช่นเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค หรือกิจกรรมบำบัด ซึ่งแต่ละสาขานั้นก็จะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปแต่ในสาขารังสีเทคนิคดูจะได้รับความนิยมมากที่สุด

ซึ่งในสาขานี้จะเน้นการเรียนการตรวจวิเคราะห์ด้วยรังสีและต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือการแพทย์ต่างๆ จำนวนมากเพื่อส่งให้หมอวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง

แนวทางในการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ได้ตามสาขาที่ สำเร็จการศึกษา สามารถรับราชการในโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ปัจจุบันสาขาต่าง ๆ ทางเทคนิคการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ตลาดมีความต้องการสูงมาก และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอกได้หลายสาขา

4.คณะพยาบาลศาสตร์

n6

เป็นการศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกาย หรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น

สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย ถือเป็นอีกคณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมเลือกเรียนกันมากด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถรับราชการในหน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อนข้างดี ถ้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในเอกสาขาพยาบาลศาสตร์จะเลือกงานได้มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศด้วย

5.คณะเภสัชศาสตร์

n8

ศึกษาเกี่ยวกับยารูปแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกและเหมาะสมในการให้บริการทางยา ไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาหรือผลิตโดยสังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ หรือประดิษฐ์ จากแหล่งกำเนิดธรรมชาติให้ได้มาตรฐานถูกต้อง การตรวจ พิสูจน์

การเลือกสรรพคุณผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้ควรจะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มใช้ความ คิดในการวินิจฉัยมนุษย์สัมพันธ์ดี สนใจวิทยาศาสตร์ทางด้านชีวภาพเป็นหลัก

แนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกทำงานได้หลากหลายทั้งเป็นเภสัชกรตามโรงพยาบาลต่างๆ และการเปิดร้านขายยาของตัวเอง รวมถึงยังสามารถรับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

6.คณะวิทยาศาสตร์

n9

การเรียนวิทยาศาสตร์อาศัยรากฐานของการสังเกต การตั้งสมมติฐาน โดยใช้หลักปรัชญาและตรรกวิทยา พยายามสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขออกมา เพื่อความแม่นยำ โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นส่วนสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการสังเกตและการทดลอง ผนวกกับการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

ในคณะนี้มีแตกแขนงเป็นหลายสาขาเช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา จุลชีววิทยา วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น ซึ่งแต่ละสาขามีเนื้อหาการเรียนที่แตกต่างกันออกไปผู้สนใจก็ควรรู้ตัวเองว่าอยากเรียนด้านไหนเพื่อจะได้เลือกเรียนได้อย่างถูกต้อง

แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกที่จะสอบเข้าบรรจุราชการในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการทำงานในบริษัทเอกชนที่มีแผนกการวิจัยด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีผลตอบแทนเรื่องรายได้ค่อนข้างดีทีเดียว

7.คณะสาธารณสุขศาสตร์

n10

ภาพจาก goo.gl/dX96Ti

เป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขคือความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปมี4ประเภทหลักๆ คือ นักสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ชีวอนามัย เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเน้นที่การป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพเป็นสำคัญ

แนวทางในการประกอบอาชีพ ปฏิบัติงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ภาคเอกชน ในสถานบริการสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์

n11

เป็นอีกหนึ่งคณะที่จบออกมาแล้วงานดีเงินดีและมีทิศทางการเติบโตในสายงานนี้ที่มั่นคง ทั่วไปคือการเรียนรู้เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการออกแบบ ก่อสร้างให้มีความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งของโครงสร้างเป็นสำคัญ มีหลายสาขาในคณะนี้ที่น่าสนใจเช่นวิศวกรรมเครื่องกล วิศวโยธา วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ

แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกสอบเป็นข้าราชการในหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจต่างๆ หรือการทำงานให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ ยิ่งมีประสบการณ์เงินเดือนจะยิ่งดีมาก

9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

n12

ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงาน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีหลายสาขาให้เลือกเรียนเช่น วิชาสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ (การออกแบบภายใน , การออกแบบอุตสาหกรรม , ภูมิสถาปัต เป็นต้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้านการออกแบบสาขาต่าง ๆ ข้างต้นสามารถประกอบวิชาชีพอิสระ รับราชการ หรือทำงานบริษัทต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านการพัฒนา เช่น การออกแบบการก่อสร้าง การอุตสาหกรรมต่างๆ

10.คณะคุรุศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์

n13

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและวิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ แบ่งได้หลายสาขาเช่น การศึกษาปฐมวัย , ประถมศึกษา , การสอนวิชาเฉพาะ เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ แน่นอนว่าคณะนี้ส่วนใหญ่จบออกมาเป็นครู อาจารย์ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการสอนต่างๆ

11.คณะนิเทศศาสตร์

n14

เป็นคณะที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีการเรียนจะเน้นศิลปะของการสื่อสารทุกประเภท ทุกระดับ โดยทางใดก็ตามไปยังบุคคลหรือมวลชนด้วยการให้การสื่อสารของมนุษย์เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ โดยแยกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น สารสนเทศ , วิทยุและโทรทัศน์ , ภาพยนตร์และภาพนิ่ง , การโฆษณา , การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถทำงานในหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านบันเทิงหรืออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงยังสามารถสอบเป็นข้าราชการในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องเช่นนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นต้น

12.คณะนิติศาสตร์

n15

ภาพจาก goo.gl/gHKqE6

เป็นการเรียนที่เกี่ยวกับกฎหมายโดยการเรียนในคณะนี้จะมีสามส่วนหลักๆคือการศึกษาทฤษฏีแนวคิ ขอบเขตของกฏหมาย และการศึกษาเชิงคุณธรรมของกฎหมายเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต ถือเป็นอีกคณะที่น่าสนใจแต่ผู้เรียนต้องขยันขวนขวายและสนใจจะทำให้การเรียนนั้นง่ายและจบการศึกษาได้เร็วขึ้น

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ผู้ที่เรียนจบและมีความสามารถในการสอบแข่งขันอาจเริ่มต้นได้ในอาชีพผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บางส่วนสามารถเลือกทำงานให้บริษัทเอกชนได้อีกด้วย

นอกจากคณะที่ได้กล่าวมานี้แล้วยังมีอีกหลายคณะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเช่น คณะเศรษฐศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , พาณิชยศาสตร์ , อักษรศาสตร์ , ศิลปกรรมศาสตร์ ,สังคมสงเคราะห์

ซึ่งคณะเหล่านี้ก็มีสาขาย่อยของตัวเองแตกแขนงออกไปให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและเหมาะสมอย่างไรก็ดีการจะเลือกเรียนในคณะไหน สาขาใดต้องสำรวจความพร้อมความชอบของตัวเองเป็นหลักไม่ควรเลือกเรียนเพราะสอบเข้าง่าย สอบเข้าตามเพื่อนซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมายไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันตามความเหมาะสม ดูรายละเอียด goo.gl/Io5k2S

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด