Sharing business จีนฮิต โลกก็ฮิต!

เมื่อโลกเปลี่ยนความคิดในการทำธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนตาม จะว่าไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Sharing business แต่คำถามก็คือว่าธุรกิจที่ใช้เทคนิคการแบ่งปันนี้จะเติบโตได้ดีแค่ไหน และในอนาคตธุรกิจนี้จะมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไร

Read more