New Normal การจัดงานอีเว้นท์ Online มาเร็วกว่าที่คิด!

การมาของไวรัสโควิด -19 ทำให้หลายคนเริ่มมีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับ New Normal ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะวิกฤตโควิด-19 อาจยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อเป็นเช่นนี้เราอาจจะได้ได้เห็นพฤติกรรมผู้บริโภคหรือภูมิทัศน์ทางธุรกิจ รวมไปถึง New Normal ในมิติต่างๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไป

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors