“ กระทรวงพาณิชย์ ” นำชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ อู่คำ จ.บึงกาฬ

“ กระทรวงพาณิชย์ ” จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ อู่คำ จ.บึงกาฬ และนำเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

Read more