Papa John’s เจอวิกฤต Crisis PR!

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ถือเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือสินค้า ที่ทรงพลังและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะไม่ว่าจะทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

Read more

4 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกค้าอาจไม่ซื้อสินค้าของคุณ

เชื่อว่าเจ้าของธุรกิจ รวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ ต้องเคยประสบปัญหาลูกค้าเงียบบางช่วงบางเวลาของปี นำเสนอสินค้า หรือบริการอย่างไร ลูกค้าก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไร หรือเราไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ จากลูกค้าทั้งสิ้น

Read more