Marketing More | หลักจิตวิทยา Anchoring Bias ราคาแรกที่เราเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ?

หนึ่งในแนวทางการทำตลาดของธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย นั่นก็คือ หลักจิตวิทยา “Anchoring Bias” หมายถึงการมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับข้อมูลแรกที่พบเห็น และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ

Read more