Marketing More | 8 ระดับความต้องการของลูกค้า ทฤษฏีของ Phillip Kotler

ตามหลักแล้ว “สินค้า 1 ชิ้นจะขายได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภค มีความจำเป็น และมีความต้องการเกิดขึ้น” ดังนั้น หลายบริษัทก่อนเปิดตัวสินค้าใหม่ จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยตลาด ต้องมีการส่งสินค้าตัวอย่างออกไปชิมลาง ว่าคนสนใจ หรือมีความต้องการสินค้าแค่ไหน!

Read more