Marketing More | รู้จัก “Guerrilla Marketing” การตลาดแบบกองโจร กลยุทธ์ของแบรนด์งบน้อย

เมื่อธุรกิจมีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น หากจะทุ่มงบทำการตลาด เพื่อสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักเร็วขึ้น คงจะยาก ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้าง impact ได้อย่างกว้างขวาง จนเกิดเป็นการบอกปากต่อปาก และเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาได้ นั่นคือ “การตลาดแบบกองโจร” หรือ Guerrilla Marketing

Read more