20 ไอเดียธุรกิจใหญ่ ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีหุ้นส่วน

ทำธุรกิจถ้ามีขนาดใหญ่จำเป็นต้องมี “ หุ้นส่วน ” โดยกฎหมายกำหนดว่า บริษัทจำกัด มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป , ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป , ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

Read more