Value Proposition Canvas ในธุรกิจแฟรนไชส์!

Value Proposition Canvas คุณค่าของสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Business Model Canvas โดยสินค้าที่มอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าแบบตอบโจทย์ จะมีโอกาสได้รับยอดขายที่สูงขึ้น และ ลูกค้าจะยอมจ่ายราคาแพงกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าสูงสุด

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors