TF News | โตสวนกระแส! “ฟู้ดทรัค” มีมูลค่าการตลาดแตะ 3,000 ล้านบาท

พาณิชย์จึงเร่งผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในช่วงต้นปี63 อาจมีชะงักไปบ้าง แต่เมื่อช่วงไตรมาสที่ 3–4 กลับเฟื่องฟูอีกครั้ง มีจำนวนรถฟู้ดทรัคที่เพิ่มขึ้นจาก 2,500 คัน เป็น 2,800 คัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12

TF News

มูลค่าการตลาดของธุรกิจฟู้ดทรัค ในปี 2562 อยู่ที่ 2,640 ล้านบาท และปี 2563 อยู่ที่ 2,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 316 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.97 นอกจากนี้ธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการได้

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่ต้องการขยายธุรกิจหรือต้องการเงินลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกและง่ายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ธุรกิจและมองเห็นลู่ทางของการเติบโต

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2NrPp3G

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต