TF News | ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางการค้า ร้านอาหาร-ฟู้ดเดลิเวอรี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเกณฑ์การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร โดยประกาศนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ฟู้ดเดลิเวอรี่

ข้อกำหนดของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร

  • เรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราที่เคยเรียกเก็บ
  • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโฆษณา (Advertising Fee)
  • ส่งเสริมการขายทางการตลาด (Promotion)
  • เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ที่ไม่เคยมีมาก่อน
  • ต้องแจ้งให้ร้านอาหารทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
  • ตั้งเงื่อนไขจำกัดสิทธิ ห้ามร้านอาหารจำหน่ายอาหารผ่านบริการธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มรายอื่น
  • ใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจต่อรองที่เหนือกว่า
  • บังคับให้ราคาเท่ากันทุกช่องทางการจำหน่าย โดยไม่ให้มีทางเลือกด้านราคา

2

1

– กรุงเทพธุรกิจ –

อ้างอิงจาก https://bit.ly/379g77a

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต