TF News | เครือ “ชิโน-ไทย” แตกไลน์ธุรกิจเหล็ก-โรงไฟฟ้า ลุย “กัญชง”

บริษัท STPI เครือ “ชิโน-ไทย” ของตระกูล “ชาญวีรกูล” ตั้งบริษัทลูกถือหุ้น 100% แตกไลน์จากธุรกิจเหล็ก ลุยธุรกิจกัญชง รับการเติบโตของตลาด และกระจายความเสี่ยงธุรกิจ ในปี 2563 STPI มีรายได้ 1,982.09 ล้านบาท ขาดทุน 836.68

Read more