StartRocket ผุดไอเดียส่งโฆษณามาจากอวกาศ

ยิ่งได้อยู่บนโลกนานๆ ก็จะยิ่งเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไปถามคนรุ่นปู่ย่าตายายว่าสมัยก่อนไปไหนยังใช้เดินทางด้วยเท้า ด้วยเรือ เดี๋ยวนี้มีรถยนต์วิ่งกันขวักไขว่ ทางด่วนก็ไขว้ไปไขว้มา

Read more