10 ผลงานยุค AI ที่หุ่นยนต์ใกล้จะอยู่รวมกับมนุษย์มากขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ ” หรือ Artificial Intelligence (AI) นับเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นและมีการนำเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้กับธุรกิจหลากหลายรูปแบบและเป็นการผนวกรวมเข้ากับทุกภาคส่วนมากขึ้น

Read more