SME ขอสินเชื่อ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีชัยไปกว่าครึ่ง

ปัจจุบันการขอกู้เงินจากธนาคารของผู้ประกอบการ SME มีทั้งใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งถ้าหากไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อาจทำให้การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเป็นไปได้ยาก

Read more