On The Job Training OJT ระบบถ่ายทอดงานที่ร้านแฟรนไชส์ต้องใช้

การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการเติบโตจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา นอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน รวมถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์และพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในหน้าที่การทำงาน โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าของแฟรนไชส์ที่จะต้องสอนหรือถ่ายทอดงานแก่ทีมงาน พนักงาน ลูกน้อง

Read more