“Pizza Hut” ตามรอย “KFC” โตด้วยระบบแฟรนไชส์

ถือเป็น Model ธุรกิจ ตามนโยบายบริษัทแม่ Yum restaurants ในสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์ Pizza Hut, KFC, และ Taco Bell ในการวางรูปแบบและแนวทางการบริหารธุรกิจต่างๆ ให้เติบโตรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน 

Read more