บทความพิเศษเรื่อง เทคนิค วิธีการล้าง สารพิษ ตกค้างในผัก ผลไม้แบบชาวบ้าน

ในการลด ละ เลี่ยง เลิก ในการใช้ สารพิษ ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ผลิตหรือเกษตรกรเอง ต้องมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกัน ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เราจึงจะมีแหล่งอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

Read more