“ TopScience ” สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์จากเกาหลี หลักสูตรดีที่ทั่วโลกยอมรับ! มาเรียนกันเลย!

ปัจจัยสำคัญที่ทุกประเทศมองเห็นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศคือการสร้างระบบการศึกษาที่ดีมาพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอันจะนำมาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

Read more