ITD แนะธุรกิจไทย เน้น #ขายแฟรนไชส์ เพื่อนบ้าน สร้างมูลค่าให้ธุรกิจก้าวกระโดด

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ชี้ธุรกิจ SME ไทยยังส่งออกน้อย เพราะไม่มีความรู้และเข้าใจกฎระเบียบต่างประเทศ สินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการมองการส่งออกเป็นเรื่องยาก

Read more