5 วิธีเปลี่ยนพนักงานธรรมดาให้กลายเป็นพนักงานที่ Perfect

การทำธุรกิจใดๆก็ตามย่อมต้องมีโครงสร้างของ บุคลากร เข้ามาเกี่ยวข้องและเนื่องจากเป็นการทำงานที่ต้องมีคนหลายคน ปัญหาที่หนีไม่พ้นก็คือทัศนคติและความคิดของพนักงานที่อาจจะส่งผลให้พนักงานนั้นไม่เร่งประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่อาจจะด้วยความไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างของบริษัท หรือการมีความคิดใดๆที่ขัดขวางไม่ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น

ซึ่ง www.ThaiSMEsCenter.com มองว่าพนักงานทุกคนล้วนแต่มีจุดเด่นที่ดีในตัวเองเพียงแต่บางครั้งด้วยมุมมองที่แตกต่างอาจทำให้ดูเป็นแค่พนักงานธรรมดาๆคนหนึ่งแต่ถ้ามีเทรนเนอร์ที่ดีที่จะมาละลายพฤติกรรมเหล่านั้นได้

ก็เชื่อว่าเทรนเนอร์ที่ดีจะสามารถเปลี่ยนพนักงานธรรมดาให้กลายเป็นคนที่เพอร์เฟคขึ้นมาได้เพียงแต่เทรนเนอร์ต้องรู้หลักในการสร้างกรอบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง

1.พัฒนาความรู้ ความสามารถ ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติงานจริง

บุคลากร

การพัฒนาความรู้ความสามารถที่พนักงานมีติดตัวอยู่แล้ว ด้วยการดึงศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากพนักงานบางคน มีความรู้ความสามารถแต่ไม่กล้านำมาใช้เพราะกลัวความผิดพลาด การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองใช้ความสามารถที่มีวางแผนและลงมือปฏิบัติ

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะช่วยให้พนักงานกล้าลงมือทำตามความรู้ที่ได้เรียนมา และรู้จักแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง หากเกิดความผิดพลาดหัวหน้างานควรจะให้คำปรึกษาหรือช่วยแนะนำในการแก้ปัญหา จะยิ่งทำให้พนักงานพัฒนาความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

2.พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผน

32

ในการปฏิบัติงาน ย่อมต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทำให้งานไม่ราบรื่นเกิดความผิดพลาดเสียหาย ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในแต่ละขั้นตอนของการทำงานจะช่วยให้พนักงานเข้าใจงานที่ทำอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

โดยหัวหน้างานจะมีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนประชุม เตรียมงาน และประชุมสรุปงาน เพื่อมองเห็นความข้อดีข้อเสียในแต่ละขั้นตอนว่ามีส่วนใดที่ทำให้งานสะดุดหรือไม่ราบรื่น และสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์งานได้ละเอียด เกิดปัญหาน้อย และมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3.พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

34

วิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นตัวขับเคลื่อนให้พนักงานเกิดความคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยขยายกรอบความคิดออกไปจากเดิม เพื่อให้มองเห็นรูปแบบวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ แนวทางการพัฒนางานแบบใหม่ ๆ มุมมองและการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานพัฒนาไปอีกขั้น

ดังนั้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน ทั้งการอบรมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใน หรือภายนอกองค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ผลงานที่มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น และวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในองค์กร

เช่น ทางลัดในขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยในการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดกำลังแรงงานในการผลิต เป็นต้น เหล่านี้เกิดจากการพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

4.พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร

33

ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เป็นรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในสิ่งเดียวกันภายในองค์กร และมีความจำเป็นกับพนักงานทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหลัก คือ การแจ้งข่าวสาร เรื่องราวความเคลื่อนไหวภายในองค์กร แจ้งปัญหาการปฏิบัติงาน ขอคำแนะนำและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางาน เป็นต้น

หากเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารบ่อย อาจทำให้งานเกิดความเสียหายได้ทั้งระบบ ซึ่งช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรมีหลายประเภท เช่น การประชุม อบรม สัมมนา วารสารภายในองค์กร รายงานการประชุม อีเมล์ และระบบ Intranet เฉพาะองค์กร ในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูด ฟัง อ่าน เขียน ให้พนักงานเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสาร เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อาจจะมีการจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

5.พัฒนาจิตใจและอารมณ์

35

ความเครียดที่เกิดจากการทำงาน เป็นตัวบั่นทอนศักยภาพในการทำงานให้ลดลง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจและอารมณ์ของพนักงาน โดยการจัดสรรช่วงเวลาให้พนักงานได้มีเวลาผ่อนคลายระหว่างวัน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร

เช่น มีห้องสันทนาการในออฟฟิศ มีช่วงเวลาในการพักระหว่างวัน ออกกำลังกายหลังเลิกงาน นอกจากนี้ควรสังเกตพฤติกรรมพนักงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ซึมเศร้า หรือแตกต่างไปจากเดิม ควรพูดคุยซักถามเพื่อช่วยเหลือ และหาทางออกต่อไป

การพัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง หากพัฒนาพนักงาน ได้ถูกเรื่องก็จะช่วยให้องค์กรพัฒนาไปอย่างรุดหน้า ทั้งนี้เทรนเนอร์ที่ดีก็ต้องหาข้อมูลในการนำเสนอท่ดีเพื่อให้ทีมงานได้สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าในลำดับต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นนั้นผู้ที่สนใจสามารถเลือกคอร์สเรียนที่เป็นเนื้อหาการพัฒนาตัวเองและองค์กรซึ่งมีการจัดอยู่อย่างต่อเนื่อง ดูอัพเดทคอร์สเรียนได้ที่ goo.gl/KIYfXA

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด