กฎหมายใหม่ค้าขายออนไลน์ ต้องระบุราคา ห้าม Inbox

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ให้ต้องติดตามนั้นคือการประกาศกฏหมายที่พูดถึงการแสดงราคาและรายละเอียดสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์

และดูเหมือนว่ากฏหมายที่ว่านี้จะผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยนั้นหมายความว่าเมื่อประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาก็เท่ากับมีผลบังคับใช้ในทันที คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่ต้องมาปรับตัวให้เข้ากับกฏหมายใหม่ในครั้งนี้

ส่วนเหตุผลที่มาของจุดเริ่มต้นก่อนจะประกาศกฎหมายตัวนี้ออกมานั้นก็เนื่องจากมีผู้บริโภคหลายรายรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมของการไม่แสดงรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนโดยส่วนใหญ่กลยุทธ์การขายในโลกออนไลน์คือการให้ผู้ที่สนใจนั้น Inbox เข้าไปสอบถามเป็นการส่วนตัว

โดยส่วนหนึ่งเชื่อว่าเมื่อลูกค้าสนใจและสอบถามข้อมูลเข้ามาก็จะนำเสนอสินค้าในเรื่องรายละเอียดเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อขายได้ดีกว่า และอีกเหตุผลหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่แสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนก็เนื่องจากป้องกันคู่แข่งขายตัดราคา เป็นมุมมองอีกด้านของผู้ค้าขายแต่ในทางปฏิบัติ ณ ปัจจุบันคือสิ่งที่เหล่านี้ไม่อาจทำได้อีกต่อไปเพราะเป็นการผิดต่อกฏหมายที่ออกมาใหม่

แม่ค้าออนไลน์

ภาพจาก  goo.gl/veotGH , goo.gl/vAIP1r

ซึ่ง www.ThaiSMEsCenter.com ได้นำสาระของเนื้อความในกฏหมายใหม่นี้มาให้รับทราบเพื่อว่าจะได้ปฏิบัติตามกันได้อย่างถูกต้องต่อไป

โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่อง “การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์”สำหรับเนื้อหาของประกาศฯ ฉบับดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้…

“โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกำหนดให้มีการกำกับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

e18

e15

ภาพจาก goo.gl/cxgEYW

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย

การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการ ต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

และหากจะให้สรุปแบบกระชับเข้าใจง่าย ก็คือ…

e11

ภาพจาก goo.gl/K23WoH

1.ความหมายของประโยคที่ว่า “ประกอบธุรกิจผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์” ก็คือ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง

2.คุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายจะต้องแสดงราคาสินค้าและบริการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน ไม่จำกัดว่าจะต้องพิมพ์ เขียน หรือจะโชว์รายละเอียดเหล่านั้นด้วยการสร้างสรรค์เป็นรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องระบุไว้อย่างชัดเจน! เปิดเผย อ่านได้ง่าย

3.หรือหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มเติมจากราคาสินค้าและบริการ ก็ต้องระบุลงไปอย่างชัดเจนทั้งหมด ห้ามหมกเม็ด

4.จะขายส่ง ขายปลีก นับจากนี้ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนทันที ลืมเทคนิคเดิมๆ กับประโยคที่ว่า “สนใจสอบถามเพิ่มเติม inbox นะคะ” หรือ “แอด Line มาถามราคากันได้” ลบทิ้งไปได้เลย!

5.เนื้อหาบนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2560 ดังนั้น…ไม่ว่าคุณจะพบเห็นประกาศฉบับนี้เมื่อไหร่ ก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น หรือเพิ่งเห็น เพราะกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ลงประกาศแล้ว

นอกจากนี้ในกรณีที่ทำผิดแล้วมีคนแจ้ง ผู้ค้าจะเจอค่าปรับสูงสุด 10,000 บาท โดยเราสามารถแจ้งการกระทำผิดได้พาณิชย์จังหวัด หรือกรมการค้าภายใน โทร 1569 ในเมื่อเรื่องราวเป็นแบบนี้ก็ทำตามให้ถูกต้องถูกวิธีจะดีต่อใจดีต่อการทำธุรกิจมากกว่านะ

และสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือข่าวอัพเดทในแวดวงการลงทุน แนวโน้มการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆเรามีบทความให้ท่านได้ศึกษาตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดที่ goo.gl/dy1AtD

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด