4 Stages การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์

ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์หรือธุรกิจทั่วไป ต้องผ่าน 4 Stages ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น การเติบโตการขยาย และการปรับตัวหรือถดถอย แม้ว่าทุกธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน และใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน

Read more