15 ข้อคิดจากหลักการทรงงานของในหลวง

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยได้เห็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของเรา ทรงงานหนัก ก้าวพระบาททั่วพื้นแผ่นดินไทย เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ มาตลอดพระชนม์ชีพ รวมถึงมีพระราชดำรัส ถึงพวกเราชาวไทยทุกคน อย่าได้ละเลยหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในการทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศเสมอมา

Read more