TF News |ร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance)

จ้างงานผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ ปัจจุบันมี 9 สาขา แบ่งเป็นร้านผู้พิการทางการได้ยิน 7 สาขา ผู้สูงวัย 1 สาขา และทหารผ่านศึก 1 สาขา โดยสาขาแรกเปิดดำเนินการ กค.2561 -MGRonline-

Read more