BIG DATA & AI เทคโนโลยีที่สรรพากรจะนำมาใช้ในการจัดการระบบภาษี

จากการที่ กรมสรรพากร จะนำเอาเทคโนโลยี BIG DATA และ AI เข้ามาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร เรามาดูกันก่อนว่าสรรพากรจะทำได้อย่างไรบ้าง ระบบจะแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วน

Read more