DITP เผยโอกาส เจาะตลาดเครื่องสำอางในฟิลิปปินส์ พร้อมแนะงานแฟร์เสมือนจริง แม้โควิด-19 ก็เข้าร่วมงานได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยโอกาสของผู้ประกอบการส่งออกไทย ในการเข้าสู่ตลาดเครื่องสำอางฟิลิปปินส์ พร้อมแนะนำงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ ถึงแม้วิกฤติ Covid-19

Read more