Point of View ยูทูปเบอร์นักเล่าเรื่อง ผู้ทลายกำแพงวรรณคดีไทย!

ถ้าพูดถึงเรื่อง “วรรณคดีไทย” เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่ายหน้า ไม่อยากเรียน หรือนั่งหลับในขณะที่ครูกำลังสอน เพราะวรรณคดีไทยเป็นเรื่องราวที่เข้าใจยาก มีตัวละครต่างๆ มากมาย ยากแก่การจดจำ

Read more