The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย” และเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙

Read more