The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย” และเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙

Read more

พระอรหันต์คือใคร

หนังสือ พระอรหันต์คือใคร มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัว แต่หลายคนไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ จึงปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรม เลยประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น

Read more

พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ

หนังสือ พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ เป็นหนังสือที่ต้องการนำเสนอแนวพุทธปรัชญาของพระพุทธเจ้า ทรงสอนในเรื่องใดบ้างและซุนวูนำไปใช้อย่างไร ?

Read more