odini ร่วมส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมาร์ท ในงาน NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society

odini แอปพลิเคชันลงทุน แบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor รายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” นำโดย นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนา ในงาน “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” โดย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับ University of North Carolina’s Kenan-Flagler School of Business and the Gillings School of Global Public Health

เพื่อร่วมกำหนดอนาคตสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และนวัตกรรมเพื่อสังคม จากบุคลากรชื่อดังระดับนานาชาติ จุดประกายในการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านประชากรของประเทศไทยในปัจจุบัน เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

แอปพลิเคชันลงทุน

ชลเดช เขมะรัตนา กล่าวว่า “จากการค้นคว้าข้อมูล สำรวจตลาด และศึกษาพัฒนาการด้านนวัตกรรมในตลาดทุน ในช่วงวางแผนการสร้างแอปพลิเคชัน odini (โอดีนี่) พบว่าปัจจุบันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อย

เนื่องจากมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 10.8 ของประชากรทั้งประเทศ สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือ เมื่อเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนทั้งโลกแล้ว คนไทยมีอายุยืนยาวกว่าอยู่ประมาณ 5 ปี แต่มีรายได้แค่ประมาณครึ่งเดียวของค่าเฉลี่ยจากคนทั่วโลก นั่นหมายความว่า คนไทยอายุยืนขึ้น แต่กลับจนลง

เนื่องจากขาดวินัยในการเก็บออม ขาดการวางแผนการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต หรือ ขาดการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม เพราะยังมีความกังวลทั้งในเรื่องทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรเวลา ความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเพื่อเริ่มต้นการลงทุน และความมั่นใจในด้านความปลอดภัย

ตลอดจน ยังไม่ได้รับการชี้แนะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน ว่าหากคุณรู้จักเก็บออม และลงทุนให้ถูกที่ในวันนี้ จะส่งผลให้มีสถานะทางการเงินที่ดี และสามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุนไปจับจ่ายใช้สอย และดูแลตนเองในยามสูงวัยได้อย่างยั่งยืนในวันข้างหน้า

ทำให้อัตราการเข้าสู่ตลาดทุนของประชากรไทยยังน้อยกว่า 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน ในขณะที่เรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกลับยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุนเลย สังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีสื่อกลางที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม

ดังนั้นเราจึงนำนวัตกรรม Robo-advisor ที่ใช้ Quantitative Model มาทำ Asset Allocation และเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละคน แต่ละช่วงวัย ซึ่งล่าสุด odini เปิดให้บริการพอร์ต LTF เพื่อลดหย่อนภาษี

ซึ่งยังคงชูจุดเด่นในความง่าย และการทำงานแบบอัตโนมัติไว้เช่นเดิม โดยมีการจัดสัดส่วนของเงินลงทุนใน LTF 3 กองทุน ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สร้างผลตอบแทนดี และสม่ำเสมอที่สุด จากชุดกองทุนที่ดีที่สุด และความเสี่ยงต่ำ ณ ขณะนั้น ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยไม่เสี่ยงลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งด้วยเงินทั้งหมด และยังวางแผน เตรียมเพิ่ม Feature พิเศษในต้นปีหน้า สำหรับกลุ่มที่ต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณในอนาคตอีกด้วย”

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือ ประเทศที่มีประชากรอายุ ตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ และการเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรอายุ ตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ จากการคาดการณ์โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2564 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย พร้อมด้วยพันธมิตร และ วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทย และนานาชาติ

อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, World Bank, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, Facebook, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สสส., โรงพยาบาลธนบุรี, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ

i2

จึงร่วมมือกันจัดงานเสวนา “NextGen Aging – Shaping A Smart Future for an Aging Society Conference” นี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ ผู้ประกอบการ พนักงานจากภาคเอกชน รวมถึงข้าราชการ จากทั้งในประเทศไทยและอีกหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย และนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ ไทย เข้าร่วมรับฟัง เรียนรู้ และหาทางรับมือกับ Aging Society ร่วมกัน

odini เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติด้วย Robo-advisor ในกองทุนรวมเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย เน้นชูความง่าย สะดวก น่าเชื่อถือ หากสนใจลงทุนก็สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปได้เลย

โดยไม่ต้องใช้กระดาษแต่อย่างใด มีความทันสมัยในการยืนยันตัวตนด้วยระบบ e-KYC ผ่านการถ่ายรูปเซลฟี่กับบัตรประชาชน และใช้เวลาในการอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนไม่เกิน 3 วันทำการ พร้อมให้อิสระนักลงทุนมีสิทธิ์เลือกวิธีเพิ่มเงินลงทุนได้สองรูปแบบคือ “ลงทุนรายเดือน” เริ่มต้น 1,000 บาท หรือ “ลงทุนรายครั้ง”

ครั้งแรกเริ่มต้น 5,000 บาท ครั้งถัดไปเริ่มต้น 1,000 บาท และภายใต้การทำงานอัตโนมัติ odini ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเด็ด ๆ อย่างปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) และติดตามพอร์ตการลงทุน (Fund Monitoring) ที่จะช่วยให้พอร์ตลงทุนของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมการการันตีจาก 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นเสาหลักของตลาดทุนอย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยการได้รับเลือกเป็นพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” จากสำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนจากโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018”

ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งที่เพิ่งเปิดตัวได้เพียงไม่กี่เดือน เป็นการตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน odini ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน odini ได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odiniapp.com และที่ facebook.com/odiniapp

i3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิเศษ

สิริพร ลลิตนันทวงศ์ (ลูกขวัญ)
โทร. 061-926-9959 E-mail: happyintime.prmkt@gmail.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต