3 สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่าสนใจ

ใครที่กำลังคิดจะเริ่มต้น ธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ใช่เรื่องยากต่อไป เพราะปัจจุบันได้มีสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ที่พร้อมให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ โดยคุณสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน ตามเกณฑ์การกู้เงินของแต่ละธนาคาร

วันนี้ทาง www.ThaiSMEsCenter.com ได้รวบรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ มานำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกในการยื่นขอสินเชื่อครับ

ธุรกิจแฟรนไชส์

1.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารกสิกรไทย

ขอแนะนำสินเชื่อแฟรนไชส์แรก เป็นผลิตภัณฑ์มาจากธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อสำหรับ SMEs ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ระดับคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกับธนาคารกสิกรไทย โดยผู้ยื่นขอสินเชื่อไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ธุรกิจ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่ายๆ

35

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MRR + 3% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 7 ปี , วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ทบทวนต่อปี
 • ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว Loan, วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี O/D
 • หลักประกัน มีหลักประกัน ลดหย่อนหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกันขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์

33

เอกสารยื่นขอสินเชื่อแฟรนไชส์

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

36

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

สนใจสินเชื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://goo.gl/i7ThFr

39

2.สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อบัวหลวง เป็นผลิตภัณฑ์จากธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ โดยคุณสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยเงื่อนไขพิเศษ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้ระยะยาว สูงสุดถึง 70% ของเงินลงทุน หรือไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 7 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขั้นต่ำ MRR
 • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • หลักประกัน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

37

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์

 • จดหมายรับรองจาก Franchisor ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็น Franchisee พร้อมระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และระยะเวลาการอบรม
 • ไม่มีประวัติและปัจจุบันไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

39

ผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ (เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์)

 • เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (งบส่งกรมสรรพากร)
 • มีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กร รายละเอียดสินค้าและบริการ
 • มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
 • มีแผนการตลาด และประมาณการรายได้-รายจ่าย-ผลตอบแทนที่ Franchisee จะได้รับที่ชัดเจน

สนใจสินเชื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://goo.gl/Tg7jCN

40

3.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เอสเอ็มอีแบงก์

เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ที่ต้องการสนับสนุนวงเงินให้แก่ SMEs หรือผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อนี้ได้จากเอสเอ็มอีแบงก์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

กรณีผู้รับสิทธิ (Franchisee)

วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 5 แสนบาท

 • คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
 • สำหรับผู้กู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินปี 2557

วงเงินกู้ต่อรายเกิน 5 แสนบาท – ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 • ปีที่ 1 -2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR +1.0 ต่อปี

กรณีผู้ให้สิทธิ (Franchisor)

วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท

 • ปีที่ 1 -2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR +1.0 ต่อปี

41

หลักประกัน

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ใช้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลค้ำประกัน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การกู้เงินทั่วๆ ไป

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผู้รับสิทธิ (Franchisee)

 • บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาการกู้
 • นิติบุคคล ต้องที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 • มีเงินลงทุนเป็นของตนเองในกิจการส่วนหนึ่ง
 • ผ่านการวิเคราะห์ และรับรองจากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ที่ขึ้นทะเบียนแฟรนไชส์กับธนาคาร

ผู้ให้สิทธิ (Franchisor)

 • บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาการกู้
 • นิติบุคคล ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 • มีเงินลงทุนเป็นของตนเองในกิจการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30ของมูลค่าโครงการที่เสนอต่อธนาคาร

สนใจสินเชื่อดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  http://goo.gl/feCsJI

42

เห็นแล้วหรือยังว่า การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คนที่ไม่มีเงินทุนในการทำธุรกิจหรือซื้อแฟรนไชส์ดีๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น

เพราะสถาบันการเงินได้มีการสนับสนุนสินเชื่อให้กับคนที่พร้อมจะเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญก่อนขอสินเชื่อ คุณจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ก่อน

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อประเภทต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ : http://www.thaifranchisecenter.com/loan/

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช