อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการก่อสร้าง การตกแต่งร้าน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีที่เกิดจากรายได้และอื่นๆ ถ้าถามว่ามีภาษีอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะต้องจ่าย วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ

1. ภาษีที่ต้องเสียทุกคน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใดๆ ที่มีรายได้จากการทำธุรกิจ ต้องยื่นภาษีอากรประมวลรัษฎากร มีอัตราเสียภาษีสูงสุด 20% โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมี 2 แบบ ได้แก่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 (ภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วัน หลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี) และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน หลังรอบบัญชีภาษีครึ่งปี)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เจ้าของธุรกิจต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้า สามารถขอคืนได้ โดยกฎหมายกำหนดให้เจ้าของธุรกิจที่จ่ายเงินให้คู่ค้าที่ซื้อสินค้าจากเรา หักภาษีไว้เมื่อมีการจ่าย เป็นไปตามประเภทของเงินได้ และตามอัตราภาษีที่กำหนด กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีไว้เมื่อมีการจ่าย เป็นไปตามประเภทของเงินได้และอัตราภาษีที่กำหนด อาทิ 1% สำหรับค่าขนส่ง, 2% สำหรับค่าโฆษณา, หรือ 3% สำหรับค่าบริการ คนที่หักภาษีไว้นั้นต้องนำส่งแบบ ภ.ง.ด. 3 กรณีหักบุคคลธรรมดา และ ภ.ง.ด. 53 กรณีหักนิติบุคคล ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เจ้าของธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยในปัจจุบันมีการเก็บอัตราคงที่อยู่ที่ 7% ผู้ประกอบการมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการและออกใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนทุกเดือนภาษี โดยต้องมีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม)

อากรแสตมป์

อีกหนึ่งภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเสีย ก็คืออากรแสตมป์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก แต่ก็จัดเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ดังกล่าว รายละเอียดสามารถเข้าไปอ่านแบบเจาะลึกได้ที่เว็บของสรรพากร

2. ภาษีเพิ่มเติม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เจ้าของธุรกิจหลายคนอาจไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีแบบนี้ด้วย โดยภาษีธุรกิจเฉพาะจะถูกจัดเก็บในธุรกิจที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆ อาทิ กิจการธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน 30 วันนับตั้งแต่เริ่มกิจการ และต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 เป็นรายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นหรือไม่ก็ตาม

ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของธุรกิจ เจ้าของที่ดิน หรือผู้ที่เช่าพื้นที่ดินนั้นๆ ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ด้วย ซึ่งภาษีนี้จะเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้เช่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดินว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของที่ดินหรือผู้เช่าจะต้องมีหน้าที่เสียภาษี โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ภ.บ.ท.5 ที่ผลประโยชน์กองคลังเทศบาลทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาษีป้าย

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เจ้าของธุรกิจที่มีหน้าร้านที่ทำป้ายโลโก้ หรือป้ายโฆษณาต่างๆ จะต้องเสียภาษีป้ายด้วย ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้าน ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องยื่นประเมินเพื่อเสียภาษี ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมของปีนั้นๆ และจะคิดอัตราภาษีตามขนาดของป้าย หากไม่แจ้งหรือไม่แสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายอาจถูกปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

นั่นคือ ภาษีที่คนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจต้องรู้

เจ้าของธุรกิจสนใจขอรับคำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ คลิก https://bit.ly/3Z7yYZS

เจ้าของธุรกิจสนใจสมัครคอร์สเรียนแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ คลิก https://bit.ly/3Zwg6U3

รวมบริการ #ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ (Service of ThaiFranchiseCenter)

 • รับจดเครื่องหมายการค้า
 • รับเขียนแผนธุรกิจ
 • รับร่างสัญญาแฟรนไชส์
 • รับสร้างระบบแฟรนไชส์
 • รับปรึกษาแฟรนไชส์
 • รับบริหาร Social Media
 • รับทำ Proposal แฟรนไชส์

สนใจรับคำปรึกษาโทร.02-1019187, Line : @thaifranchise

 

 

หลักสูตร ปั้นธุรกิจ SMEs ให้เป็นแฟรนไชส์

 

 

ข้อมูลจาก https://bit.ly/3y2CdWv

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3YeXfMw


8 ขั้นตอน การพัฒนาระบบแฟรนไชส์

1. การวางแผนธุรกิจ ก่อนทำแฟรนไชส์

 • กำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้มีความชัดเจน โดนใจลูกค้า
 • ชื่อกิจการ (Brand)
 • การสร้างผลการดำเนินธุรกิจที่ดี ได้ผลกำไร มีความมั่นคง (Good ROI)
 • การสร้างแบรนด์ ตราสินค้า ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักผู้บริโภค
 • การพัฒนาสินค้าบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน
 • การพัฒนาระบบบริการจัดการ จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • วางโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน สนับสนุนระบบแฟรนไชส์
 • การวางแผน และกำหนดเป้าหมายการขยายธุรกิจ การขยายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
 • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบของร้านค้า
 • การเลือกใช้สื่อต่างๆ ช่องทางต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างแบรนด์แฟรนไชส์

2. การรวบรวมข้อมูลธุรกิจ

 • ระบบการปฏิบัติงาน วิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 • ระบบการเงิน การบัญชี
 • งบประมาณในการลงทุนธุรกิจ การขยายสาขา
 • รูปแบบของร้านค้า รูปแบบของตราสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์
 • ระบบการสต็อกสินค้า จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • แผนงานการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • กระบวนการพัฒนาบุคลากร ทีมงานด้านต่างๆ

3. การวิเคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • ธุรกิจเปิดมานานหลายปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1สาขา
 • แบรนด์มีชื่อเสียงได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง
 • สินค้าและบริการ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
 • เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีผลกำไร ต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจ
 • มีระบบการทำงาน การปฏิบัติงาน แผนการทำงานที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้
 • มีระบบการพัฒนาบุคลากร และสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นมาตรฐาน
 • ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • แผนกลยุทธ์การขยายสาขา และเติบโตต่อเนื่อง เป็นรายเดือน หรือ รายปี

4. การวางโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์

 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
 • การสร้างองค์ความรู้ ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • วางระบบการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนธุรกิจ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกให้ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนการอบรม ระบบตรวจสอบ เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์
 • สร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • การกำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ ในการขยายสาขาแฟรนไชส์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า (ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์)
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ช่วงเริ่มต้นได้
 • เงื่อนไขการเปิดสาขาในด้านต่างๆ

5. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายแฟรนไชส์
 • ระบบการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ข้อเสนอแฟรนไชส์ซี
 • การจดทะเบียนแฟรนไชส์
 • เรื่องกฎหมาย อายุสัญญาแฟรนไชส์
 • ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการให้สิทธิ
 • การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • แพ็คเกจต่างๆ ระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำคู่มือแฟรนไชส์ หรือโปรแกรมแฟรนไชส์
 • การจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า

6. การวางแผนเพื่อขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ เจ้าของแฟรนไชส์จะบริหารจัดการเองทุกอย่าง เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างความเด่นชัดให้แก่นักลงทุน ได้เห็นภาพของร้านที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนเปิดสาขาแฟรนไชส์ในภายหลัง
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟนไชส์ คือ เมื่อสาขาแรกมีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีผลกำไรต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ แล้ว ก็ทดลองขยายสาขาเพิ่มอีก เพื่อทดสอบสาขาที่ 2 เป็นอย่างไร โดยนำเอาระบบการปฏิบัติงานทุกอย่างของร้านสาขาแรกมาปฏิบัติ ถ้าประสบความสำเร็จ ก็ค่อยขยายสาขาตัวเองเพิ่มอีก 2-3 สาขา ถ้าประสบความสำเร็จเหมือนสาขาแรก ก็ค่อยคิดขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่น

7. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ระบบการบริหารจัดการในร้าน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)วิเคราะห์ระบบการเงิน การลงทุน ในแต่ละสาขาที่เปิดทดลอง
 • พิจารณาปรับปรุงระบบงาน ระบบการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสม
 • ระบบการพัฒนาทีมงานรองรับการขยายงาน ขยายสาขา
 • การวางแผนงานขยายสาขาแฟรนไชส์
 • เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ กลุ่มลูกค้า ผลประกอบการ การดำเนินงาน ของสาขาแรก หรือสาขาต้นแบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนเปิดสาขาที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และขายแฟรนไชส์
 • จัดวางงบประมาณ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์

8. แผนการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์

 • การจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์
 • กระบวนการขายแฟรนไชส์ การคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
 • การนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การจัดงาน สัมมนาการขายธุรกิจ แฟรนไชส์
 • การเปิดเยี่ยมชมธุรกิจ ร้านต้นแบบแฟรนไชส์
 • กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานแฟรนไชส์สากล
 • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ การอบรม และให้คำปรึกษาแก่แฟรนไชส์ซี

สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์