หลักสูตร กลยุทธ์เถ้าแก่ใหม่ ธุรกิจแฟรนไชส์ (ขั้นต้น)

แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า การจัดการธุรกิจและสัมปทานในการค้าระบบสาขาในข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ คำว่า “แฟรนไชส์ (Franchise)” มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส คือ “Franchise” แปลว่า “สิทธิพิเศษ”วัตถุประสงค์

 • สามารถวางแผนธุรกิจในระยะยาวได้
 • เข้าใจในระบบธุรกิจ Franchisor(แฟรนไชส์)
 • เพื่อความมั่งคงทางอาชีพ

แฟรนไชส์ คืออะไร?

 • แฟรนไชส์ เป็นช่องทางการทำธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของแฟรนไชส์ โดยเจ้าของแฟรนไชน์จะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการใช้เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้า ข้อมูลลับและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของแฟรนไชส์ อีกทั้งจะคอยให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อในการบริหารธุรกิจและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่าง สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์จากผู้ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากเหล่านักลงทุนมือใหม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ง่ายและสะดวกในการลงทุนอีกทั้งความเสี่ยงที่ถือว่าต่ำกว่าการลงทุนด้วยตนเอง
 • ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย เพื่อต่อยอดธุรกิจโดยผ่านผู้ประกอบการอิสระ ส่วนเจ้าของธุรกิจให้สิทธิเครื่องหมายการค้ารวมถึงการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้รูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจในทุกสาขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
 • ธุรกิจแฟรนไชส์ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ กับผู้ที่ต้องการมาลงทุนซึ่งในระบบแฟรนไชส์จะมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น “ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น” (Initial Franchise Fee) บางทีเรียกว่า “ค่าสิทธิ์แรกเข้า” (Entrance Fee) เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่แฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายให้กับแฟรนไชส์ซอร์ ซึ่งเป็นค่าสิทธิในการประกอบธุรกิจหรือใช้ตราสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด, เงินรายงวด/ค่าธรรมเนียมการจัดการหรือที่เรียกว่า “ค่ารอยัลตี้” (RoyaltyFee)

awss

หากคุณต้องการที่จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบแฟรนไชส์รวมถึงธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนเสียก่อนจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

อันดับแรก คุณควรที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าคุณมีความเหมาะสมกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์มากน้อยเพียงใดพร้อมที่จะเป็นนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีได้หรือไม่เพราะการทำธุรกิจประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินลงทุนซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญแล้วคุณควรจะมีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ด้วย

 • มีความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะลงทุน ถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนั้นๆมาก่อนก็ควรที่จะมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับระบบแฟรนไชส์และธุรกิจที่จะลงทุนพอสมควร
 • มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไม่ท้อถอย
 • เป็นผู้ที่มีความอดทนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการทำธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการทำธุรกิจระหว่างบุคคลสองฝ่ายเปรียบเสมือนการเข้าร่วมธุรกิจของคนอื่นดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งจะต้องมีความอดทนต่อภาวะความเครียดและแรงกดดันต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและมีการเรียนรู้อยู่เสมอถึงแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะมีการจัดระบบและการจัดอบรมให้แต่แฟรนไชส์ก็ต้องมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจรวมถึงต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจนั้นคุณจะต้องทำงานร่วมกับบุคคลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานของคุณเองพนักงานของFranchiserและที่สำคัญที่สุด คือ“ลูกค้า”

การตรวจสอบแฟรนไชส์ที่คุณจะเลือกซื้อ คุณจะต้องพิจารณาเลือกแฟรนไชส์ที่มีความเหมาะสมและน่าลงทุนมากที่สุดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่

 • สินค้าหรือบริการ ต้องมีจุดเด่นหรือมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน(Competitive Advantage)
 • มีการถ่ายทอดความรู้หรือ Know-How ที่เป็นระบบสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย
 • มีตัวอย่างของความสำเร็จในรูปของผลกำไรแสดงให้เห็นไม่ใช่ดูจากจำนวนสาขาเพียงอย่างเดียว
 • เป็นแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเป็นระยะเวลาพอสมควร(อย่างน้อย 2 ปี)
 • มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นที่นิยมและยอมรับของผู้บริโภค
 • เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต
 • เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมศึกษาข้อมูลจาก Franchiser ให้มากที่สุด มีการไปเยี่ยมชมพูดคุยกับ Franchiser และ Franchisees รายอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจรวมไปถึงการตรวจสอบในรายละเอียดและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา ด้วยเหตุนี้การที่คุณซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงก็มิได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับรายอื่นๆ ธุรกิจแฟรนไชส์จึงไม่ใช่ธุรกิจสำเร็จรูปหรือสูตรสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเสมอไป ถ้าหากคุณปราศจากการศึกษาการวางแผนและค้นหาข้อมูลที่เพียงพอ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • สามารถต่อยอดธุรกิจได้
 • เข้าใจในระบบธุรกิจFranchisor(แฟรนไชส์)
 • ขยายสาขาและวางแผนธุรกิจในระยะยาวได้
 • สามารถขยายธุรกิจที่ทำได้อย่างมีระบบ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU HOME)

หลักสูตรราคา 2,800 บาท


ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี (ThaiFranchise Academy) สถาบันรวมคอร์สอบรม-สัมมนา กว่า 300 คอร์ส ซึ่งมีผู้สมัครเรียนไปแล้วกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งเปิดรับผู้ที่สนใจหาความรู้ เพิ่มทักษะ การทำธุรกิจ สร้างอาชีพ บริหารจัดการ ขยายตลาด

0n

เรียนรู้คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อบรมสัมมนา หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ : Add LINE : @tfcacademy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1019187 (ฝ่ายอบรม-สัมมนา)

 

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3ypa2Qu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *