รวมเบอร์โทร สถาบันการเงิน ช่วยเหลือยุค COVID-19

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดให้ธนาคารต่างๆมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยสามารถติดต่อธนาคารสาขาที่เจ้าของธุรกิจเลือกใช้บริการ หรือ call center ของแต่ละธนาคารเพื่อขอรับบริการและติดตามมาตรการช่วยเหลือที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด

www.ThaiSMEsCenter.com ได้นำเอาข้อมูลของ 22 ธนาคารพร้อมตัวอย่างมาตรการช่วยเหลือและเบอร์โทรสำหรับการติดต่อให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

1.ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333

รวมเบอร์โทร

ภาพจาก Bangkok Bank

มาตรการที่น่าสนใจเช่น สนับสนุน “สินเชื่อเพิ่มเติม” วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% , การผ่อนผันอัตราดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้รายย่อย , การยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ , ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ เป็นต้น

2.ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111

29

ภาพจาก Krungthai

มาตรการที่น่าสนใจเช่น พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ (ไม่เกิน 12 เดือน) , ขยายเวลาชำระหนี้ , ขยายเวลาค้ำประกันออกไปอีก 5 ปีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร.1572

28

ภาพจาก Krungsri

มาตรการที่น่าสนใจเช่น ผ่อนปรนวงเงินกู้ระยะยาวเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน , ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน , พักชำระหนี้เงินต้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 6 เดือน , ปรับลดเงินผ่อนค่างวด เป็นต้น

4.ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888

27

ภาพจาก Kbank

มาตรการที่น่าสนใจเช่น ลูกค้าธุรกิจผ่อนชำระดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน , สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

5.ธนาคารเกียรตินาคิน โทร. 02-165-5555

มาตรการที่น่าสนใจเช่น ลูกหนี้ธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน , ลูกหนี้รายย่อยพักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน , ส่วนลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ เป็นต้น

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร.02-626-7777

26

ภาพจาก www.facebook.com/CIMBThai

มาตรการที่น่าสนใจเช่น ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราวของลูกค้ารายย่อย , ขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้ารายย่อย , ลูกค้าธุรกิจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อขอคำแนะนำได้

7.ธนาคารทิสโก้ โทร.02-080-6000 หรือ 02-633-6000

มาตรการที่น่าสนใจเช่น พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจเป็นรายกรณี , ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือนแก่ลูกค้ารายย่อย , ขยายเวลาการชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย , ลดค่าธรรมเนียมลูกค้ารายย่อย เป็นต้น

8.ธนาคารทหารไทย โทร.1558

มาตรการน่าสนใจเช่น สินเชื่อบ้านพักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน , สินเชื่อบัตรเครดิตยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายเป็นเวลา 3 รอบบัญชี , สินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน, ลูกหนี้ธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

9.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โทร.02-697-5300

มาตรการน่าสนใจเช่น พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน , เสริมสภาพคล่องให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน – 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี เป็นต้น

10.ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777

25

ภาพจาก SCB

มาตรการน่าสนใจเช่น พักชำระหนี้เงินต้นลูกค้าธุรกิจสูงสุด 12 เดือน , สินเชื่อที่อยู่อาศัยพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน , สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลพักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

11.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.02-555-0555

มาตรการน่าสนใจเช่น ขยายเวลาชำระหนี้สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง , โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรวงเงิน 5,000 ล้านบาท

12.ธนาคารธนชาติ โทร.1770

24

ภาพจาก www.tmbbank.com/

มาตรการน่าสนใจเช่น สินเชื่อรถยนต์พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน , สินเชื่อบ้านพักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน , สินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน , ลูกค้าธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน เป็นต้น

13.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร.02-645-9000 กด 9

มาตรการน่าสนใจเช่น ปรับลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะมีให้เลือก 3 มาตรการ ได้แก่ พักชำระเงินต้น 3 เดือน , พักชำระเงินต้น 1 ปี ,พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี

14.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โทร.02-890-9999

23

ภาพจาก www.facebook.com/tcg.or.th/

มาตรการน่าสนใจเช่น พักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน , มาตรการต่อเติมเสริมทุนSMEs สร้างไทย เป็นต้น

15.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.1302

มาตรการน่าสนใจเช่น ให้สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม , พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน

16.ธนาคารยูโอบี โทร.02-285-1555

22

ภาพจาก www.facebook.com/uob.th

มาตรการน่าสนใจเช่น ลูกหนี้ธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน , ลูกหนี้รายย่อยปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของสินเชื่อบัตรเครดิต

17.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) โทร.02-724-4000

มาตรการน่าสนใจเช่น สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ธนาคารจะพิจารณาตามระดับผลกระทบ ซึ่งมีทั้งพักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน , ผ่อนปรนเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนานสูงสุด 6 เดือน

18.ธนาคารออมสิน โทร.1115

21

ภาพจาก www.facebook.com/GSBSociety/

มาตรการน่าสนใจเช่น สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ,ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงิน ผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี พักชำระหนี้ 6 งวดแรก , ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ไม่เกิน 2 ปี เป็นต้น

19.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โทร.02-271-3700, 02-278-0047, 02-617- 2111 ต่อ 4120-4

มาตรการน่าสนใจเช่น พักชำระหนี้ลดภาระผู้ส่งออกไทยนานสูงสุด 6 เดือน , เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออก
สินค้าเน่าเสียง่าย , วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี

20.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) โทร.1357

มาตรการที่น่าสนใจเช่น พักชำระหนี้เงินต้นสำหรับลูกค้าบัญชีเงินกู้ระยะยาวนานสูงสุด 12 เดือน , ขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม , เติมทุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก เป็นต้น

21.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ โทร.1327

20

ภาพจาก www.lhbank.co.th/

มาตรการน่าสนใจเช่น พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน , สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม , ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายกรณี

22.ธนาคารไอซีบีไทย โทร.02-629-5588

มาตรการน่าสนใจเช่น ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน , เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจ , ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ goo.gl/Io5k2S
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/2UynNKV

อ่านบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/2XgQtd5

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด