ทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าการทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม เจ้าของกิจการจะต้องเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าธุรกิจจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่ถ้าถามว่าในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปหรือไม่ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ

ภาษีเงินได้

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นร้านแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล โดยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กรมสรรพากร มีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในอัตราร้อยละ 60 ของรายได้ ส่วนร้อยละ 40 ของรายได้ ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีอัตราก้าวหน้าร้อยละ 5-35

 1. เจ้าของร้านแฟรนไชส์ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ครึ่งปีแรก สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นขึ้นในเดือน ม.ค.-มิ.ย. แต่ต้องยื่นภายในเดือน ก.ย.
 2. เจ้าของแฟรนไชส์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ครึ่งปีหลัง สำหรับเงินที่เกิดขึ้นในเดือน ก.ค.-ธ.ค. แต่ต้องยื่นภายในเดือน มี.ค. ของปีถัดไป

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นร้านแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท (นิติบุคคล) ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สรรพากรอัตราร้อยละ 20 ต่อปี โดยมีฐานภาษีจากการคำนวณกำไรสุทธิ โดยเจ้าของร้านแฟรนไชส์จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง คือ

 • ครึ่งปีแรกบัญชีแรก ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับเงินได้ช่วง 6 เดือนแรก ต้องยื่นแบบภายใน 2 เดือนนับจากวันครบรอบ 6 เดือนแรก
 • ครึ่งปีหลังบัญชีหลัง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับเงินได้ช่วง 6 เดือนหลัง (เดือน 7-เดือน 12) ต้องยื่นแบบภายใน 120 วันหลังปิดปีบัญชี โดยคำนวณภาษีเงินได้ตลอดทั้งปี หักด้วยยอดภาษีที่จ่ายในครึ่งปีบัญชีแรก ก็จะได้มูลค่าภาษีต้องจ่ายในครึ่งปีหลัง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

หากธุรกิจแฟรนไชส์มีรายได้ต่อปี 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 7 โดยภาษีที่จะต้องนำส่งสรรพาพร คือ มูลค่าส่วนต่างของภาษีซื้อและภาษีขาย

หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ร้านค้าแฟรนไชส์นั้นๆ จะต้องนำเงินส่วนต่างค่าภาษีจ่ายให้กับสรรพากร แต่ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เจ้าของแฟรนไชส์เลือกที่จะขอคืนภาษีหรือเก็บไว้หักยอดภาษีในปีถัดไปได้

ทั้งนี้ ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบ กพ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานข้อมูลภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน พร้อมทั้งสรุปยอดนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้สรรพกร

ภาษีป้าย

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเพื่อ หารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ ดังนั้น ป้ายชื่อ ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโลโก้ตัวอักษร ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นป้ายทั่วไป ป้ายผ้าใบ ป้ายบิลบอร์ด หรือป้ายไฟโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น

** ทั้งนี้หากคำนวณแล้วมีภาษีป้ายที่ต้องเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้ชำระภาษีเป็นเงิน 200 บาท

เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (แบบ ภ.ป.1) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี หากติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความในป้าย ต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความใหม่

แต่ถ้าหากเจ้าของป้ายได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ป.3) ให้ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินถ้าชำระภาษีภายในกำหนด และมีภาษีที่ต้องชำระเกิน 3000 บาท สามารถ ผ่อนชำระได้ 3 งวด งวดละ เท่าๆ กัน

เจ้าของธุรกิจสนใจขอรับคำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ คลิก https://bit.ly/3Z7yYZS

เจ้าของธุรกิจสนใจสมัครคอร์สเรียนแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ คลิก https://bit.ly/3Zwg6U3

รวมบริการ #ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ (Service of ThaiFranchiseCenter)

 • รับจดเครื่องหมายการค้า
 • รับเขียนแผนธุรกิจ
 • รับร่างสัญญาแฟรนไชส์
 • รับสร้างระบบแฟรนไชส์
 • รับปรึกษาแฟรนไชส์
 • รับบริหาร Social Media
 • รับทำ Proposal แฟรนไชส์

สนใจรับคำปรึกษาโทร.02-1019187, Line : @thaifranchise

 

 

หลักสูตร ปั้นธุรกิจ SMEs ให้เป็นแฟรนไชส์

 

 

ข้อมูลจาก

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3EKtaxg


8 ขั้นตอน การพัฒนาระบบแฟรนไชส์

1. การวางแผนธุรกิจ ก่อนทำแฟรนไชส์

 • กำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้มีความชัดเจน โดนใจลูกค้า
 • ชื่อกิจการ (Brand)
 • การสร้างผลการดำเนินธุรกิจที่ดี ได้ผลกำไร มีความมั่นคง (Good ROI)
 • การสร้างแบรนด์ ตราสินค้า ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักผู้บริโภค
 • การพัฒนาสินค้าบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน
 • การพัฒนาระบบบริการจัดการ จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • วางโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน สนับสนุนระบบแฟรนไชส์
 • การวางแผน และกำหนดเป้าหมายการขยายธุรกิจ การขยายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
 • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบของร้านค้า
 • การเลือกใช้สื่อต่างๆ ช่องทางต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างแบรนด์แฟรนไชส์

2. การรวบรวมข้อมูลธุรกิจ

 • ระบบการปฏิบัติงาน วิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 • ระบบการเงิน การบัญชี
 • งบประมาณในการลงทุนธุรกิจ การขยายสาขา
 • รูปแบบของร้านค้า รูปแบบของตราสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์
 • ระบบการสต็อกสินค้า จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • แผนงานการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • กระบวนการพัฒนาบุคลากร ทีมงานด้านต่างๆ

3. การวิเคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • ธุรกิจเปิดมานานหลายปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1สาขา
 • แบรนด์มีชื่อเสียงได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง
 • สินค้าและบริการ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
 • เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีผลกำไร ต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจ
 • มีระบบการทำงาน การปฏิบัติงาน แผนการทำงานที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้
 • มีระบบการพัฒนาบุคลากร และสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นมาตรฐาน
 • ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • แผนกลยุทธ์การขยายสาขา และเติบโตต่อเนื่อง เป็นรายเดือน หรือ รายปี

4. การวางโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์

 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
 • การสร้างองค์ความรู้ ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • วางระบบการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนธุรกิจ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกให้ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนการอบรม ระบบตรวจสอบ เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์
 • สร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • การกำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ ในการขยายสาขาแฟรนไชส์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า (ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์)
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ช่วงเริ่มต้นได้
 • เงื่อนไขการเปิดสาขาในด้านต่างๆ

5. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายแฟรนไชส์
 • ระบบการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ข้อเสนอแฟรนไชส์ซี
 • การจดทะเบียนแฟรนไชส์
 • เรื่องกฎหมาย อายุสัญญาแฟรนไชส์
 • ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการให้สิทธิ
 • การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • แพ็คเกจต่างๆ ระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำคู่มือแฟรนไชส์ หรือโปรแกรมแฟรนไชส์
 • การจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า

6. การวางแผนเพื่อขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ เจ้าของแฟรนไชส์จะบริหารจัดการเองทุกอย่าง เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างความเด่นชัดให้แก่นักลงทุน ได้เห็นภาพของร้านที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนเปิดสาขาแฟรนไชส์ในภายหลัง
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟนไชส์ คือ เมื่อสาขาแรกมีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีผลกำไรต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ แล้ว ก็ทดลองขยายสาขาเพิ่มอีก เพื่อทดสอบสาขาที่ 2 เป็นอย่างไร โดยนำเอาระบบการปฏิบัติงานทุกอย่างของร้านสาขาแรกมาปฏิบัติ ถ้าประสบความสำเร็จ ก็ค่อยขยายสาขาตัวเองเพิ่มอีก 2-3 สาขา ถ้าประสบความสำเร็จเหมือนสาขาแรก ก็ค่อยคิดขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่น

7. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ระบบการบริหารจัดการในร้าน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)วิเคราะห์ระบบการเงิน การลงทุน ในแต่ละสาขาที่เปิดทดลอง
 • พิจารณาปรับปรุงระบบงาน ระบบการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสม
 • ระบบการพัฒนาทีมงานรองรับการขยายงาน ขยายสาขา
 • การวางแผนงานขยายสาขาแฟรนไชส์
 • เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ กลุ่มลูกค้า ผลประกอบการ การดำเนินงาน ของสาขาแรก หรือสาขาต้นแบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนเปิดสาขาที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และขายแฟรนไชส์
 • จัดวางงบประมาณ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์

8. แผนการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์

 • การจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์
 • กระบวนการขายแฟรนไชส์ การคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
 • การนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การจัดงาน สัมมนาการขายธุรกิจ แฟรนไชส์
 • การเปิดเยี่ยมชมธุรกิจ ร้านต้นแบบแฟรนไชส์
 • กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานแฟรนไชส์สากล
 • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ การอบรม และให้คำปรึกษาแก่แฟรนไชส์ซี

สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์