จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับมือใหม่!

เจ้าของธุรกิจหลายรายที่อยากทำแฟรนไชส์มักมีความเข้าใจว่า เมื่อทำการจดทะเบียนธุรกิจและชื่อทางการค้าแล้ว จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีก ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการเข้าใจผิด เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่แยกแยะสินค้าหรือบริการของเราให้แตกต่างและโดดเด่น คนอื่นลอกเลียนแบบไม่ได้

ที่สำคัญในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ได้ให้สัญญาแฟรนไชส์แก่ผู้ใดแล้ว สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องถูกนำไปใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วย

นอกจากเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือบริการแล้ว ก่อนจะขายหรือให้สิทธิแฟรนไชส์แก่คนอื่น ต้องทำสัญญากำหนดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ควบคู่ไปพร้อมกันกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เดียวกันเสมอ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วย โดยจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

สำหรับมือใหม่

ภาพจาก pixabay.com/

สำหรับรูปแบบและขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ รวมถึงการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลและรายละเอียดมานำเสนอให้ทราบครับ

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้บริการจดและต่ออายุเครื่องหมายการค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น (Fast Track) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้น

การยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าเร่งด่วนผู้ยื่นคำขอจะทราบผลการพิจารณาครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นสั่งประกาศโฆษณา แก้ไข หรือปฏิเสธคำขอ ภายใน 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน เพียงเข้า 2 หลักเกณฑ์ คือ 1.ระบุรายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ ตามบัญชีรายการสินค้าจาก https://tmsearch.ipthailand.go.th 2.คำขอไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยสามารถยื่นคำขอได้ทุกช่องทาง อาทิ ระบบ e-Filing, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือไปรษณีย์

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน ผู้ยื่นสามารถรอรับหนังสือสำคัญได้ภายใน 60 นาที จากเดิม 60 วัน เพียงเข้า 2 หลักเกณฑ์ คือ 1.รายการสินค้าที่ขอต่ออายุไม่เกิน 30 รายการ 2.ข้อมูลรายการจดทะเบียนคงเดิม โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการรับบริการต่ออายุแบบเร่งด่วน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ

5

ภาพจาก pixabay.com/

เจ้าของแฟรนไชส์ที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนการค้าและเครื่องหมายบริการ จะมีหน้าที่หลักๆ ด้วยกัน คือ การจัดเตรียมเอกสารประกอบขอยื่นจดทะเบียน การสืบค้นและตรวจสอบเครื่องหมายการค้า การยื่นคำขออุทธรณ์ (60วัน) และนำคดีสู่ศาล (90วัน) หากมีผู้คัดค้านหลังประกาศโฆษณาจากนายทะเบียน สุดท้าย คือ การชำระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

1.ขั้นตอนพิจารณาขอจดทะเบียน

เป็นขั้นตอนที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยต้องทำเตรียมเอกสารเพื่อนำเอกสารดังกล่าวส่งให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเพื่อขอจดดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ (เช่น ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าไปเหมือน หรือ คล้าย กับเครื่องหมายการค้าของคนอื่น เป็นต้น)

2.ขั้นตอนการประกาศโฆษณา

เป็นขั้นตอนที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกประกาศโฆษณา เผื่อมีผู้ที่ต้องการคัดค้าน กล่าวคือ นายทะเบียนอาจจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปเหมือน หรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของคนอื่นที่จดไปก่อนแล้ว

3.ขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญ

เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้ประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีคนคัดค้าน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและต่ออายุเครื่องหมายการค้าและบริการ

4

ภาพจาก pixabay.com/

1.คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม

 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท
 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 9,000 บาท

2.การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว ชั่วโมงละ 200 บาท (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง)

3.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม

 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท
 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 5,400 บาท

4.คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 2,000 บาท
 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 18,000 บาท

ธุรกิจแฟรนไชส์เมื่อได้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างถูกต้อง จะได้รับการคุ้มครองถึง 10 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุทุกๆ 10 ปี โดยการยื่นคำรองต่ออายุภายใน 90 วันก่อนวันหมดอายุ

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

1

ภาพจาก pixabay.com/

เจ้าของแฟรนไชส์ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการไว้ ก่อนจะให้สิทธิและอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการทำธุรกิจ ต้องทำการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการต่อนายทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวง (พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 68 กฎกระทรวง ข้อ 45)

กรณีเจ้าของแฟรนไชส์ที่จะขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตฯ ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ต้องทำสัญญาแฟรนไชส์กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ โดยการนำสัญญาแฟรนไชส์หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการที่ได้ทำขึ้นไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่จดทะเบียนในทางกฎหมายถือว่าเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมาย

สัญญาอนุญาตฯ ไม่ต้องจดทะเบียน (แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ขายผลิตภัณฑ์)

3

ภาพจาก pixabay.com/

 1. เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะไม่มีทะเบียนจดได้
 2. ผู้ซื้อแฟรนไชส์นำสินค้าและวัตถุดิบจากเจ้าของแฟรนไชส์ไปผลิตและจำหน่ายโดยตรง
 3. เจ้าของแฟรนไชส์ควบคุมธุรกิจโดยตรง ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่มีสิทธิดำเนินงานด้วยตนเอง ผลตอบแทนส่งคืนให้เจ้าของแฟรนไชส์ เพราะมีลักษณะเป็นสำนักงานสาขาของเจ้าของแฟรนไชส์

สัญญาอนุญาตฯ ต้องจดทะเบียน (Business Format Franchise แฟรนไชส์ขายระบบ)

 1. ผู้ซื้อแฟรนไชส์มีสิทธิผลิตสินค้าหรือนำสินค้าจากที่อื่น ที่มีคุณภาพเท่าเทียม หรือมีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของแฟรนไชส์ให้การรับรองมาดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของแฟรนไชส์
 2. ผู้ซื้อแฟรนไชส์ดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง อยู่ภายใต้การให้คำแนะนำ หรือมาตรฐานการทำงานที่เจ้าของแฟรนไชส์เป็นผู้กำหนดขึ้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าและบริการของเจ้าของแฟรนไชส์

ค่าธรรมเนียม

 1. คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ 1,000 บาท
 2. การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละ 2,000 บาท

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีเจ้าของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากขึ้น เพราะขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่ของการทำสัญญาแฟรนไชส์นั้น ไม่ได้นำมาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในอนาคตอาจเกิดปัญหาพิพาทขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

 


ท่านใดสนใจอยากจดเครื่องหมายการค้าโดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่ 
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2

รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงข้อมูล
https://bit.ly/3k385Up , https://bit.ly/3BAsExD

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3wbIjlj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *