กลยุทธ์นวัตกรรม ในธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่

“ นวัตกรรม ” ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจ เพราะนำไปสู่การได้มาซึ่งสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจ โดยให้ยึดเอาลูกค้าเป็นตัวตั้ง ว่าทำอย่างไร ลูกค้าถึงจะได้รับสินค้าและบริการที่ดี ตรงใจ สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ก็คือ การเรียนรู้ และรับฟังความต้องการของลูกค้า โดยนำมาประกอบการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาโอกาสและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะขอนำผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ไปดูว่ากลยุทธ์การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมูลค่า ลูกค้าอยากซื้อ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในระบบแฟรนไชส์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองได้อย่างไรบ้าง

1.ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

นวัตกรรม

ธุรกิจที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้นั้น นอกจากจะแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมของตลาดและผู้บริโภคแล้ว เรื่องของสินค้าและบริการก็ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคเกิดความมั่นไปแล้ว ก็จะนำไปสู่การใช้บริการจำนวนมากขึ้น

ตรงนี้จะช่วยทำให้กลุ่มลูกค้าที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์หันมาสนใจและอยากซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมากยิ่งขึ้น เพราะกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มองว่าซื้อไปแล้วมีลูกค้ารองรับอยู่แล้ว

ดังนั้น กลยุทธ์การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.สะดวกสบาย บริการเลิศ รวดเร็ว ราคาเป็นกันเอง

mm8

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละประเภทมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก อาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา บริการ ฯลฯ ซึ่งทุกธุรกิจล้วนแต่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมเมืองที่ขยายตัวมากขึ้น ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง เป็นผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกสบาย ราคาเป็นกันเอง บริการที่เป็นเลิศและรวดเร็ว มีคุณภาพ

ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

3.สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

mm9

จากการแข่งขันที่มีมากขึ้นของธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องพยายามสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับธุรกิจตัวเอง เพื่อตอบโจทย์ Modern Lifestyle ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง Trend ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจและบริการ รวมไปถึงช่องทางใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณ ที่สำคัญปัจจุบันในโลกดิจิตอล ทำให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และมีการสื่อสารกันมากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ธุรกิจแฟรนไชส์จะหาช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้โภคเหล่านี้ให้ได้

กรณีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้พัฒนานวัตกรรมนำกลยุทธ์ One Stop Service มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เหมาะกับ Lifestyle ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า มาที่เดียวต้องได้รับสินค้าและบริการที่ครอบคลุม ช่วยตอบโจทย์ แก้ปัญหาให้การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้นทั้งลูกค้าเก่า และสามารถดึงลูกค้าใหม่ ลูกค้าของคู่แข่งเข้ามาสู่ร้านมากขึ้น

4.สร้างเอกลักษณ์ ให้เป็นจุดเด่น จุดขาย

mm12

ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยหลายๆ ประเภท มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นจุดขายอยู่แล้ว โดเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและบริการ ที่ผู้บริโภคชาวต่างชาติให้ความสนใจ

ดังนั้น แฟรนไชส์บริการจึงมีโอกาสค่อนข้างสูง และแฟรนไชส์ร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และอาหารไทยที่เปี่ยมไปด้วยสมุนไพร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจึงมีโอกาสเช่นเดียวกัน ต้องรู้จักสร้างเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในตัวให้โดดเด่นและเป็นจุดขายให้ได้

นอกจากความได้เปรียบของเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย อาหารไทย และความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ว ในตัวของธุรกิจแฟรนไชส์เอง ก็มีจุดเด่นที่สามารถนำมาเป็นจุดขายได้ เช่น รูปแบบและการตกแต่งร้าน การสร้างร้านต้นแบบที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ระบบการจัดการร้านเป็นเลิศ

ตรงนี้เสมือนเป็นการสร้างแนวคิดธุรกิจให้ออกมาเป็นรูปร่าง ที่จะทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้เห็นภาพร้านหรือภาพธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชัดเจน ว่าเขามีความสนใจซื้อหรือไม่ซื้อ เพราะระบบแฟรนไชส์ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ในธุรกิจ และชูสัญลักษณ์นั้นให้เด่นตามคุณลักษณะของธุรกิจที่กำหนด

ขณะที่ ตราสินค้า (Brand) ก็ต้องรู้จักวางความชัดเจนของตราสินค้าออกมาให้เห็น เพราะจะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจได้ ตราสินค้าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่แค่ Logo เท่านั้น

แต่ยังสะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบการให้บริการของพนักงาน บรรยากาศ การตกแต่งร้าน การแต่งกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อันนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณด้วย

5.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

mm11

การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนกับการทำธุรกิจทั่วๆ ไป เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีการกำหนดและนำแนวคิดด้านพัฒนาองค์กรเข้ามาเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการรักษาสถานภาพทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

กรณีของ 7-Eleven ถือเป็นแฟรนไชส์ค้าปลีกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเขามองว่าเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ทั้งหมดเป็นการดำเนินกลยุทธ์นวัตกรรม ในธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่าง บริการด้วยความเป็นเลิศ มีคุณภาพมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ราคาเป็นกันเอง ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละประเภท ซึ่งเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตรงจุด

สำหรับใครอยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยแฟรนไชส์ เพราะต้องการประสบความสำเร็จเร็ว เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์แต่ละประเภท หลาหลายแบรนด์ น่าลงทุน ได้ที่ https://goo.gl/gTwwe7

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3dO1Pvr

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช