ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

[fsn_row][fsn_column width=”11″ column_style=”light”][fsn_text]

    บริษัท ไทยเอสเอ็มอีเอสเซ็นเตอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)  เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.ThaiSMEsCenter.com แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการทีท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
    ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

   ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท
    ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว บทความ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรืออาญาต่อบริษัท และกรรมการของบริษัท

2. การใช้บริการ

    ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
  • (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่มิชอบต่อกฎหมาย
  • (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านอื่น
  • (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือทำหน้าที่แทนผู้ดูแลเว็บมาสเตอร์ของเรา
  • (ฆ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือการทะเลาะวิวาท
  • (จ) ท่านจะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

2.2 ท่านจะไม่กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าโดยวิธีการใด

2.3 ท่านจะไม่ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

2.4 ท่านจะไม่อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

2.5 ท่านจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน  (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
2.6 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัท จะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
     หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที
     เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูล ยุติการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นที่ไม่อยู่ในเครือของบริษัท

      การบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา บริการ ความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ่งขัดขวาง ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าทางบุคคลภายนอกจะเป็นบริษัทพันธมิตร หรือร่วมธุรกิจบางอย่างภายใต้ชื่อของบริษัท เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์ หรือช่องทางของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดครบถ้วน

4. การใช้บริการ RSS Feed

    บริษัทมีบริการ RSS Feed เพื่อเผยแพร่บทความจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะอนุญาตให้เว็บไซต์อื่นใช้เนื้อหาจาก RSS Feed ต่อเมื่อมีการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

4.1 อนุญาตให้ผู้ใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาของเราซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวและ URL ที่เชื่อมต่อบทความต้นฉบับในเว็บไซต์ของบริษัท บทความใน RSS Feed ผู้นำ RSS Feed ไปใช้ภายในเว็บไซต์อื่นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวโดยการโพสต์หัวเรื่องด้วยลิงก์ URL ไปยังบทความต้นฉบับภายในเว็บไซต์ของบริษัท
4.2 ท่านจะไม่เผยแพร่ RSS Feed ที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพจาก AP และ Reuters
4.3 ท่านจะเผยแพร่เฉพาะรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและมีเครื่องหมายการค้าของบริษัทเท่านั้น
4.4 ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาข่าวจาก RSS Feed ในลักษณะอื่นใดจากที่อธิบายไว้ข้างต้น ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก แก้ไข หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เนื้อหาบิดเบือนจากเนื้อหาต้นฉบับ หรือใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร การกระทำดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากมีการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4.5 หากพบว่าบุคคลอื่นใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้เนื้อหาข่าวของ บริษัทซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้ RSS Feed จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสีย หายตามที่กฎหมายกำหนด

5. การจำกัดความรับผิด

    ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น

    ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว หรือบทความ การรับส่งข้อมูลหรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วม หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

6. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาของบริษัท

    ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัทบางส่วนเป็นการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้ และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรอง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เนื่องจากการให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว หรือบทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

7. นโยบายระงับข้อพิพาท

    ท่านรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนช่องทางของบริษัท เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้บริการ ประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

1)  ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

  •  (ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
  •  (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
  •  (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
  •  (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
           ถึง : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
           บริษัท : ไทยเอสเอ็มอีเอสเซ็นเตอร์ จำกัด
           E-Mail : info@thaismescenter.com
   ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้ง ให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น
    ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัท จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

8. การชดเชยค่าเสียหาย

     ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญาการละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

     บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

     หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]