หนังสือคู่มือสำหรับ Smart SMEs : TQM for SMEs

TQM for SMEs : คู่มือสำหรับ Smart SMEs ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีบริหารองค์กรด้วยการใช้ “จิตสำนึกแห่งคุณภาพ” และ “วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ” เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงงาน การปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะการสร้าง “คุณภาพ” ให้เกิดขึ้นในองค์กร…จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน

Read more